Cykeldata

Göteborg-travelvu

Med hjälp av resvaneappen TravelVu kan du som planerare få fram ett bättre underlag om cykeltrafiken i din kommun eller region. TravelVu ger dig ny kunskap om vem som cyklar var och när vilket kan ge ett värdefullt underlag för cykelplanering och för uppföljning med cykelbokslut. De populäraste cykelvägarna kan tas fram via sk. heatmap-analyser. Genom analyser med TravelVu kan vi visa var i nästet som cyklisternas hastighet sjunker och var åtgärder bör sättas in för att få ett bättre fungerande cykelnät.

Cykeltrafiken är en viktig del i ett transportsystem för hållbar utveckling. Idag görs en stor andel av våra korta resor med bil – resor som är möjliga med cykel. För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen. Idag saknas ofta goda dataunderlag om cykeltrafik vilket försvårar för en framgångsrik cykelplanering.  Med hjälp av resvaneappen TravelVu kan du som planerare få fram ett bättre underlag om cykeltrafiken i din kommun eller region. TravelVu ger dig ny kunskap om vem som cyklar var och när vilket kan ge ett värdefullt underlag för cykelplanering och för uppföljning med cykelbokslut. Läs mer om detta på baksidan.

shutterstock_135082805
referenser-cyklailund-cyklist

Planeringsunderlag för ökad cykling

TravelVu kan ge dig underlag för arbetet med ökad cykling och hjälpa till att besvara många frågor: Var cyklar folk egentligen och behöver de stanna ofta? Cyklar de på huvudnätet? De populäraste cykelvägarna kan tas fram via sk. heatmap-analyser. För att arbeta med trygghetsaspekter kan man analysera när på dygnet man väljer olika cykelvägar eller var man bör prioritera åtgärder. Utbyggnadsåtgärder av ny cykelbana kan analyseras och utvärderas med upprepade undersökningar med TravelVu för att fånga in hur mycket trafik som nygenererats och hur mycket som flyttats in från sidogator. För att följa upp cyklingen till cykelbokslut eller andra måluppföljningar kan TravelVu-data jämföras och länkas ihop med slangmätningar eller cykelräknestationer.

Expertkunskap om cykeltrafik

Vi på Trivector Traffic har god kunskap om cyklisters önskemål, behov och beteende. Samtidigt har vi expertkunskap inom trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikanalys, resvanor och andra områden som gör att vi förstår samspelet mellan olika trafikslag. Vi som arbetat med cykeltrafik i många år kan visa att det är lönsamt att arbeta för ökad cykeltrafik. Därför kan vi hjälpa till med både datainsamling och dataanalys för allt från övergripande strategisk nivå till ”kantstensnivå” såsom att ta fram en hel cykelplan eller hjälpa er med enstaka åtgärder.

Planera för bekvämare cykling

Vill man göra cyklandet mer bekvämt är en viktig åtgärd att sträva efter en god framkomlighet och bra flöde i cykelnätet. Genom analyser med TravelVu kan vi visa var i nästet som cyklisternas hastighet sjunker och var åtgärder bör sättas in för att få ett bättre fungerande cykelnät. Baserat på cyklisternas målpunkter i en större TravelVu undersökning man identifiera var i centrum cykelparkering behöver förstärkas samt finna lämplig lokalisering av servicepunkter.

Planeringsunderlag för säkrare och hälsosammare cykling

I arbetet med ökad trafiksäkerhet för cyklister kan TravelVu hjälpa till. STRADA-analyser bygger ofta på platser där många olyckor skett. Med TravelVu kan arbetet göras mer förebyggande och cykelvägen mer förlåtande genom att de mest trafikerade stråken skrivbordsinventeras i GIS. Detta genom att uppgifter om farliga utformningar t.ex. blandtrafik och korsningspunkter kombineras med uppgifter om var många cyklar.

Cyklisters exponering för farliga platser kan även utökas till analyser av exponering för färdvägar och platser med dålig luft och buller.

shutterstock_496339189

Vill du veta mer om TravelVu och cykeldata? Kontakta Malin

Malin Mårtensson

Malin-Mårtensson_1000x1000