Hållbar parkering

shutterstock_517228699

Parkering är en central faktor för människors tillgänglighet till olika målpunkter. Varje bil- och cykelresa startar och slutar med en parkering. Parkering är samtidigt utrymmeskrävande och ofta dyrt att anlägga, vilket gör det till en viktig avvägning hur och var parkering ska anläggas för bästa möjliga resultat. Med TravelVu data får vi bättre underlag för hur parkering kan planeras och regleras för god tillgänglighet och effektiv markanvändning.

Samnyttjande för effektiv markanvändning

TravelVu-data kan användas för att ta reda på hur parkeringsefterfrågan ser ut för olika grupper (boende, verksamma, besökare till handel eller event, etc.), för att på så sätt ge underlag för ett bättre anpassat utbud av parkering och en mer effektiv markanvändning. Om flera olika personer och fordon kan använda samma parkeringsplats, vid olika tider på dygnet och veckan, kan stadens yta i större utsträckning användas till exempelvis gång- och cykelfält, grönområden, lokaler och bostäder. Detta utan att tillgängligheten försämras, snarare att den stärks om utrymme frigörs för hållbara trafikslag och olika mobilitetstjänster.

 

shutterstock_496339189
tjejkollarmobil

Parkering vid målpunkter

Hur används parkeringsplatser vid målpunkter, exempelvis i anslutning till centrumhandeln? Vilka destinationer besöks med bil respektive med andra färdmedel? Hur länge parkerar kunderna för olika typer av ärenden och hur långa är gångavstånden mellan parkering och butiker, skolor och andra målpunkter? Genom att analysera detaljerade resvanedata i kombination med lokal reglering av parkeringsplatser går det även att undersöka hur kundernas beteende påverkas av olika typer av regleringar som tid eller avgift. TravelVu-data erbjuder nya möjligheter till fördjupade analyser som annars skulle innebära mycket kostnadskrävande fältstudier.

Söktrafik

Hur stor del av den rörliga trafiken i våra städer är egentligen redan framme vid sin destination och på jakt efter en parkeringsplats? Med TravelVu ges möjlighet att identifiera trafik som är på väg till en parkeringsplats och analysera deras körmönster och hastighetsprofil i relation till övrig trafik. Sådana analyser ger förståelse för hur trafik- och parkeringssystemet i staden fungerar och kan ge input till beslut om skyltning och avgiftssättning för parkering.

Vill du veta mer om TravelVu och parkering? Kontakta Johan

JohanK_1000x1000-512x512