Resvane­undersökningar

shutterstock_267745076-1

I traditionella RVUer förlitar man sig på att respondenterna kommer ihåg hur man rest vilket inte är så enkelt. TravelVu har ett mycket mer pålitligt minne. Med TravelVu samlas dessutom information in om var man reser vilket kan visualiseras och skapa bättre förståelse av hur trafiknätet används. Eftersom TravelVu samlar data över flera dagar och inte enbart en dag som traditionella undersökningar, blir det också möjligt att studera beteenden som exempelvis vaneresenärer.

Hur vi reser ligger på ett eller annat sätt till grund för de flesta trafikplaneringsbesluten i en kommun eller region. Svarsfrekvensen för traditionella resvaneundersökningar med t. ex. pappers- och webbenkäter har sjunkit rejält de senaste åren vilket gör dessa undersökningar relativt dyra att genomföra. Det finns också brister i det material man får in, bl. a. glöms resor bort, framför allt korta resor till fots. Användarens skattning av avstånd och restider är också bristfällig. Trivector har därför utvecklat TravelVu – en app för resvaneundersökningar. Denna har nu använts för heltäckande undersökningar i många kommuner.

 

shutterstock_604158938
bustrip

Fånga resor bättre än minnet

I traditionella RVUer förlitar man sig på att respondenterna kommer ihåg hur man rest. Det visar sig svårt att komma ihåg hur man reser, speciellt när det gäller resor som avviker från det ”vanliga” resbeteendet. Men TravelVu fångar vi alla resor så som de faktiskt görs, vilket gör att vi mäter upp fler resor, framförallt till fots och också fler fritids- och serviceresor. Dessutom ger det bättre skattningar av reslängd och restid, något som är viktigt för bland annat klimatberäkningar. Ett resultat mer likt verkligheten alltså!

Förstå var man reser

Med traditionella resvaneundersökningar fångar man startpunkt och målpunkt, men det samlas inte någon kunskap om var man rest. Med TravelVu samlas information in var man reser vilket kan visualiseras och skapa bättre förståelse av hur trafiknätet används. Analyser av det geografiska materialet kan också svara på frågor så som hur mycket det prioriterade cykelvägnätet används, om män och kvinnor använder trafiknätet på olika sätt, var cykelhastigheterna går ner och så vidare.

Vaneresenär

Eftersom TravelVu samlar data över flera dagar, och inte enbart en dag som traditionella undersökningar, blir det också mjöligt att studera vaneresenärer. Vilka är det som oftast kör bil/cyklar/åker kollektivt? Vilka attityder har de? När väljer de andra färdmedel? Hur ser de som varierar färdmedel ut? Kunskap om detta är centralt för framgångsrikt arbete med beteendeförändringar.

Vill du veta mer om TravelVus resvane­undersökningar? Kontakta Lovisa