TravelViewer

TravelViewer-logga_cirkel

Snabba och enkla analyser av resvanedata

Data från resvaneundersökningar underutnyttjas i nästan alla kommuner och regioner. Resvanedata kan hjälpa till att ge svar på så många olika frågeställningar, men ofta används bara de sammanställningar som man fått analyserade i rapporten som ofta följer med dataleveransen. Ibland kan det också handla om att skaffa sig en överblick över datamaterialet innan man djupdyker i specialanalyser.

Därför har Trivector utvecklat det webbaserade verktyget TravelViewer som gör det möjligt att enkelt ställa frågor till datamaterialet som samlats in med hjälp av appen TravelVu. Det är ett dynamiskt uppslagsverk istället för, eller som komplement till, en statisk rapport. Verktyget består av tre olika delar/funktioner: rekrytering, viktning och analys.

TravelViewer ingår i alla datainsamlingar och under 3 månader efter datainsamlingen är avslutad. Vill du fortsätta ha tillgång till TravelViewer för analyser så kostar det 27 000 kr exkl moms för ytterligare 3 månader, eller 64 000 kr exkl moms för 12 månader.

Under hösten 2022 lanserar vi ny kartfunktion i TravelViewer som inkluderar visualisering av resvägar. TravelViewer med kartfunktion kostar 36 800 kr exkl moms för ytterligare 3 månader, eller  86 400 kr exkl moms för 12 månader.

Rekrytering

Redan under datainsamlingen har du nytta av TravelViewer då du kan följa datainsamlingen och se hur väl de som är med i undersökningen stämmer överens med din målpopulation. På så sätt får du möjlighet att anpassa eventuellt fortsatt rekrytering i undersökningen så att urvalet representerar den större gruppen på ett så bra sätt som möjligt.

Under Rekrytering fyller du i hur målpopulationen ser ut avseende olika egenskaper som t ex kön, åldersgrupper och geografisk fördelning. Du kan själv välja vilka variabler som du vill använda i jämförelsen.

 

 

190415-Trivector---0697_1000x667
viktning_cirkel

Viktning

Olika grupper använder transportsystemet på olika sätt. Samtidigt är det väldigt svårt att fånga ett urval som helt avspeglar målpopulationen. Om du vill uttala dig om målpopulationen är det därför lämpligt att vikta data i urvalet så att det bättre avspeglar målpopulationen.

Under Viktning väljer du vilka bakgrundsvariabler du vill vikta materialet mot. Vanligast är att man viktar utifrån kön, åldersgrupp och geografiskt område. Men du har möjlighet att vikta materialet utifrån alla bakgrundsfrågor du ställt där du har uppgifter om målpopulationen.

 

 

Analys

I funktionen Analys visas nyckeltal kring resandet per person såväl som färdmedelsfördelningar, ärendefördelningar, reslängder och restider per resa och resandets fördelning över veckodagar. Du kan också analysera bakgrundsfrågor och eventuella attitydfrågor.

Med hjälp av olika filter väljer du enkelt ut vilka färdmedel, aktiviteter (ärenden) och/eller tidsperiod du vill studera. Du kan också filtrera utifrån på vad man svarat på enkätfrågorna.

 

 

 

Analys-enkel-cirkel

För dig som vill veta mer och om hur du påbörjar din prenumeration kontakta:

Lovisa_mindre